GoforWood.info
Direct links to thousands of websites, yours too?

Facebook LinkedIn Twitter Google Plus
MTWTFSS
December 2015
Keep your mouse on a day to see the events on that particular day!
Upcoming events:
 • France: Carrefour du Bois
  (Jun 1 until Jun 3)
 • China: WMF
  (Jun 1 until Jun 4)
 • China: BIFF
  (Jul 1 until Jul 4)
 • Germany: Wood Based Panels Symposium
  (Oct 5 until Oct 7)
 • France: Eurobois
  (Nov 15 until Nov 18)

A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people
Franklin D. Roosevelt -
 

Foereningen Skydda Skogen : IKEA skoevlar urskog! (.se)

Monday April 30, 2012

Viktor Säfve : "Föreningen Skydda Skogen lanserar en protestkampanj där vi för fram fakta över hur IKEA systematiskt avverkar urskogar och andra skogar med höga naturvärden i ryska Karelen. En del av kampanjen är ett upprop med krav på förändring som skickas till de ansvariga på IKEA."


– Sluta omedelbart att avverka urskogar och ljuga om ert miljöarbete! Det är två av de krav som vi ställer på IKEA, säger Viktor Säfve, ordförande i Föreningen Skydda Skogen. Under våra fältbesök i ryska Karelen har vi samlat utförlig dokumentation kring hur IKEA:s skogsbruk där ser ut i verkligheten, och det är långt ifrån de fina ord som de beskriver sig själva med.

Genom ett samarbete med den ryska miljöorganisationen SPOK har aktiva inom Skydda Skogen rest runt i de skogsområden som IKEA genom sitt helägda dotterbolag Swedwood arrenderar i ryska Karelen. Skogar med urgamla träd kalavverkas och blir till trädåkrar, allt enligt skogsbruksmetoder som importerats från bland annat Sverige, den så kallade "svenska modellen".

– De svenska skogarna är redan utarmade, och nu är precis samma sak på väg att hända med naturvärdena i ryska Karelen, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen. Likaså används samma miljöcertifieringssystem som i Sverige – FSC – vilket är en katastrof för skogen både här i Sverige och i Ryssland. Certifieringsföretaget NEPCon som granskar FSC-märkt skogsbruk tillåter att träd som är 200-600 år gamla avverkas, det är inget annat än en skandal!

Skydda Skogen har också startat ett upprop riktat till IKEA:s ledning, där fem punkter för ett mer trovärdigt skogsbruk hos IKEA listas. Alla som vill protestera mot IKEA:s urskogsskövlingar uppmanas att skriva under uppropet.

– I våra krav uppmanar vi bland annat IKEA att omedelbart sätta av de kvarvarande skogar med höga naturvärden som finns på marken de arrenderar, säger Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen. Det är det minsta de kan göra för att i någon mån kompensera för de stora förluster av naturvärden och biologisk mångfald som företaget orsakat. Redan idag återstår mindre arealer urskog och gamla naturskogar i Karelen än vad många växt- och djurarter kräver för att de ska finnas kvar på lång sikt. Att då fortsätta att hugga ner dessa skogar är inget annat än djupt ansvarslöst.

Ett annat problem som föreningen Skydda Skogen vill lyfta genom kampanjen är IKEA:s brist på dialog med lokalbefolkningen och de människor som brukar skogarna på ett småskaligt och hållbart sätt. När IKEA som stor investerare etablerar sig i en region som ryska Karelen så går koloniala mönster igen – vilket märks genom att den karelska regeringen helt anpassar sig efter det utländska företagets önskemål.

Läs mer om kampanjen och uppropet på www.skyddaskogen.se/ikea

IKEA och skogen

 

Karelen är ett område med höga naturvärden och beslutet att bruka skog där innebär ett ansvar som IKEA tar på största allvar. Cirka 17 % av det totala arrendet i Karelen är avsatt från avverkning, vilket är högt över alla lagkrav. Detta gör vi för att bevara den biologiska mångfalden.
Avverkningstakten på vårt arrende i Karelen är låg; cirka 0,4 % av arrendet per år, vilket är betydligt lägre än avverkningstakten för en skog i Sverige och lägre än genomsnittet för Karelen. Vi arbetar ständigt för att bli bättre och vi kan se hur vår dialog med miljörörelsen och med myndigheter har gjort att vi kan bedriva ett mer naturanpassat skogsbruk. Vi har bidragit till ändrad lagstiftning och utvecklat metoder för inventering av känsliga arter.

Generellt sett är skogen i Ryssland äldre än i Sverige. Det viktiga för hur man ska sköta skogen är inte åldern på enskilda träd utan att skogsbruket planeras enligt god naturvård och den biologiska mångfalden bevaras.

Skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council (FSC) är den starkaste certifieringsstandard som finns internationellt. Vi är övertygade om att certifieringen är ett viktigt verktyg för att påskynda utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk.

IKEA samarbetar med olika miljöorganisationer och WWF är vår huvudpartner när det gäller skogsbruk. Vi har flera projekt där vi tillsammans skapar konkret förbättrade förutsättningar för framtidens skogsbruk. Vi åstadkommer mer när vi samarbetar än när vi arbetar var för sig och miljöorganisationerna hjälper oss att var med att driva utvecklingen framåt.

Trä är ett bra material under förutsättning att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Därför har vi mycket tuffa krav när det gäller det trä som finns i våra produkter och bland världens säkraste kontrollsystem för att se till att alla delar av kedjan lever upp till dessa krav.

Läs mer om hur vi arbetar med trä

 

.

 


Do you have something to announce? Contact us and we may put it on our website!